ZARZĄD WOJEWÓDZKI w OPOLU

Koleżanki i Koledzy: Witamy na stronie internetowej Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Stanowić ona będzie formę wymiany informacji i doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego i Kół ZŻWP na Opolszczyźnie. Posłuży także upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierzy WP wśród społeczności województwa opolskiego. Związek Żołnierzy WP jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie” Opolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP kieruje działalnością organizacji na terenie województwa opolskiego. Świętem związku jest dzień 14 czerwca. Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. W okresie między zjazdami działalnością organizacji wojewódzkiej kieruje Prezydium i Zarząd Wojewódzki wybrany na Zjeździe. Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje również Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Wojewódzki Sąd Koleżeński. Opolski Związek Żołnierzy WP liczy około 410 członków żołnierzy, żon i wdów żołnierzy, zrzeszonych w 10 kołach terenowych. Na X Wojewódzkim Zjeździe który odbył się 21 kwietnia 2017 roku wybrano nowe władze Wojewódzkie ZŻWP na Opolszczyźnie w następującym składzie:

PREZYDIUM

PREZES Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: Płk dypl. mgr Zbigniew OWCZAREK

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu: Ppłk mgr Antoni CHORZEWWSKI

opis.

opis.

opis

opis